UCDC    |    Home MTC    |    Contact       
   
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Facultate acreditată
Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor

Admiterea în ciclul de studii universitare de licență se realizează pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obținute la admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de  bacalaureat.
       
 OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programul de studii universitare de licență: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

 • 3 ani învățământ cu frecvență (IF) - 200 locuri;
 • 3 ani învățământ cu frecvență redusă (IFR)- 300 locuri.

Pentru programul de studii universitare de licență, admiterea se realizează în două etape, astfel:

1. Etapa I – Iulie 2019

- înscrieri candidați în perioada 3 iunie – 31 iulie;
- afișarea listelor provizorii cu candidații admiși și cei respinși - 31 iulie;
- perioada de contestaţii - 31 iulie – 1 august;
- afișarea listelor definitive cu candidații admiși și cei respinși - 1 august;
- taxa de scolarizare se achită: integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro sau parțial, minim 1/3 din taxa anuală de școlarizare  - 2 – 19 august;    
- afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare) – 20 august.               
Candidații declarați admiși în Etapa I - 2019 a concursului de admitere la programele de studii universitare de licență din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”- anul universitar 2019/2020 - trebuie să achite, minim 1/3 din taxa de școlarizare în perioada 2 – 19 august. În cazul neachitării acestei sume, locul ocupat este declarat vacant și scos la concurs în Etapa a II-a, septembrie 2019.

2. Etapa a II-a, Septembrie 2019:

- înscrieri în perioada 1 august – 29 septembrie;
  - afișarea listelor provizorii cu candidații admiși și cei respinși: 29 septembrie, pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima etapă;
- perioada de contestaţii - 29 – 30 septembrie;
- afișarea listelor definitive cu candidații admiși și cei respinși – 30 septembrie;
- taxa de scolarizare se achita: integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro sau partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare  - 1 – 6 octombrie.    
Candidații declarați admiși în Sesiunea Septembrie 2019 au obligația să achite minim 1/3 din taxa de școlarizare în perioada 1 – 6 octombrie. În caz contrar, își vor pierde locul obținut și nu vor fi înmatriculați în anul I.

Acte necesare pentru înscrierea la programele de licență:

 • cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2019;
 • diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2019 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • certificatul de naştere – original si copie xerox;
 • cartea de identitate si copie xerox ;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic.
 •  FACILITĂȚI
  Taxa de scolarizare se reduce cu 15 % pentru:

  • candidații care provin din aceeași familie;
  • absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau din alte universități; 
  • studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul Universității.

  Primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură, beneficiază, în timpul anilor de studii, de reducerea cu 15 % a taxei de școlarizare.
  Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.
  Candidații declarați admiși care achită integral taxa de școlarizare până la data de 6.10.2019 beneficiază de o reducere de 50 €.

   INFORMAŢII UTILE
  Misiunea Facultăţii de Management Turistic şi Comercial este de a oferi educaţie şi cercetare pentru formarea specialistilor în domeniul comertului, turismului si serviciilor, capabili sa lucreze în companii nationale si internationale, la standardele ocupaţionale solicitate de angajatorii din ţară şi din Uniunea Europeana.
  Facultatea de Management Turistic şi Comercial are relaţii de parteneriat prin Programul ERASMUS (mobilităţi studenţi şi cadre didactice) cu diverse universităţi din străinatate.
  Studenţii au posibilitatea de a efectua stagii de practică în diverse societăţi comerciale, institute de cercetare şi asociaţii profesionale din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor.

  POSIBILITĂŢI DE ÎNCADRARE PE PIAŢA MUNCII
  Programul de studiu asigură absolventilor săi competenţe, în concordanţă cu Cadrul National al Calificărilor, astfel încât aceştia să poată accede la funcţii precum manager în activitatea de turism, analist în turism, agent de turism, ghid de turism intern (local), naţional, ghid de turism montan, animator centre de vacanţă, cercetător stiintific în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, manager în activitatea de comerţ şi servicii, consilier / expert / inspector/ referent în comerţ / marketing, director societate comercială/ vânzări /de program, şef serviciu / birou comerţ cu ridicata şi amănuntul, manager zona, sef departament logistica, şef expoziţii şi târguri, şef birou marketing, director operaţii tranzactii, şef agenţie/ birou serviciu publicitate, manager relaţii cu furnizorii, şef proiect/ secţie/ atelier cercetare-proiectare, analist serviciu clienţi, manager de produs etc.

  Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultăţii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 2, la tel. 021.330.95.90, sau 021.330.79.00, int. 111, 112.

   

     Acces rapid
   
 • Anale
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Evenimente
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Tineretului si Sportului
 • Ministerul Economiei
 • Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc
 • Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism
 • Asociatia Nationala pentru Turism Rural, Ecologic si Cultural
 • Presa de turism
 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Turism - INCDT
 • Romania pitoreasca
 • Autoritatea Nationala pentru Turism

 • Contact
   
 • Informatii GENERALE
 • Studenti
 • Masteranzi
 • Copyright © 2014 Toate drepturile rezervate UCDC-MTC Home    |   Contact